کرم نما و فرودآ که خانه خانۀ توست

über mich دربارۀ من