کرم نما و فرودآ که خانه خانۀ توست

 

دارالترجمۀ رسمی ابن سینا

مقررات جدید برای مهاجرت به آلمان
و امکان اقامت برای پناهجویان «ردشده» (دولدونگ)
در اول اکتبر این سال دولت آلمان تصمیم خود را برای مقررات جدید در مورد تسهیل مهاجرت به آلمان و همچنین دادن اقامت برای گروهی از پناهجویان «ردشده» (دارای دولدونگ) اعلام کرد. مهمترین نکات این تصمیم از این قرار است:
متخصصین و تحصیل کرده های غیر از اتحادیۀ اروپا میتوانند برای جبران کمبود نیروهای متخصص در آلمان بدون تقاضای پناهندگی اجازۀ اقامت پیدا کنند. و از آن گذشته آن پناهجویانی که درخواست پناهندگی شان رد شده است اما مشغول به کارشده، از کمک های دولتی استفاده نکرده و از نظر زبان آلمانی و سایر شرایط در آلمان ادغام شده اند (اینتگرسایون) میتوانند از اجازۀ اقامت غیر پناهندگی برخوردار شوند. باید توجه داشت که این تصمیم ها هنوز جامۀ عمل نپوشیده و جزئیات آن و شیوۀ پیاده کردن باید هنوز در ماه های آینده تصویب شود.
نکتۀ اول: مهاجرت افراد متخصص فنی- حرفه ای و تحصیل کرده
تا بحال افراد متخصص و آکادمیک آلمانی و اتحادیۀ اروپا برای اشتغال بر متخصیین خارج از اتحادیۀ اروپا برتری داشتند. در آینده این محدودیت برداشته میشود و افراد غیر اروپایی میتوانند بعد از پیدا کردن کار و امضاء قرار داد اقامت دریافت کنند. این گروه مثلاً میتوانند از ایران و یا افغانستان برای مدت شش ماه به آلمان سفر کرده و درتین مدت بدون اعلام پناهندگی و بدون دریافت کمک های دولتی در آلمان کار جستجو کنند. برای این اقامت 6 ماهه باید مدرک تحصیلی تخصصی (مهندسی، پزشکی، فنی-حرفه ای و …) کشور خود را ارائه دهند. این افراد باید قبل از ورود به آلمان ثابت کنند که میتوانند همۀ هزینه های زندگی در آلمان را خود به عهده گیرند وهمچنین باید زبان آلمانی را فراگرفته باشند. کسانیکه نمیتوانند خود هزینۀ زندگی را تأمین کنند، میتوانند یک ضامن معرفی کرده و یا قرارداد کار را اراءهخ دهند. در پیش نویس این قانون قرار بود فرد متقاضی بتواند تا پیدا کردن شغل مناسب با تخصص در زمینه های پایین از تخصصش کار کند، ولی در این امنکان دوباره حذف شد.
آنچه هنوز نا روشن است سطح تخصص مهجرین متخصص به آلمان می باشد. وزیر کار آلمان «گمان داشتن تخصص حرفه ای» را کافی می داند. درعین حال سفارت های آلمان در کشور مربوطه میتوانند «کافی بودن تخصص» را موقتاً تشخیص داده و بررسی نهائی در آلمان صورت گیرد. همچنین هنوز میزان آشنائی به زبان المانی روشن نیست. وزیر کشور آلمان «هورست زیهوفر» معتقد است که متقاضی ماجرت باید در سطح «کورس های اینگراسیون» به زبان آلمانی آشنا باشد و و وزیر کار «هوبرتوس هایل» معتقد است که آشنائی به زبان آلمانی کافیست و نیازی به تسلط کامل نمی باشد. تصدیق اشنائی به زبان آلمانی توسط «انستیتوت گوته» و یا آموزشگته های مشابه صادر میشود.
این امکان تنها برای متخصصین فارغ التحصیل دانشگاه نبوده، بلکه شمامل همۀ متخصصینی میشود که آلمان به آنها نیاز دارد. طبق این قانون کابیثنۀ آلمان میتواند متخصصین رشتۀ خاصی را دوباره از این امکان محروم کند، درصورتیکه این مهاجرت به ضرر نیروهای کار داخلی تمام شود.

این فرصت جدید از طرف نمایندگان بخش اقتصاد آلمان مورد استقبال قرار گرفت.

گروه دوم: اجازۀ اقامت غیر پناهندگی برای پناهجویان «ردشده» (دارای دولدونگ)

طبق آمار اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان، در پایان ماه جون سال ۲۰۱۸، بیش از ۲۳۰ هزار پناهجو باید خاک آلمان را ترک کنند ولی از اقامت های موقتی برخوردارند.. از این جمله ۱۷۴ هزار شان دارای برگه دولدونگ یا „تحملی“ اند که اخراج شان از آلمان هنوز ممکن نیست. برای این گروه از پناهجویان اکنون بر اساس قانون جدید مهاجرت، فرصتی داده میشود تا بعد از بدست آوردن یک کار ثابت و فراگرفتن زبان آلمانی از وضعیت اقامت ثابتی برخوردار شوند. طبق اظهارات وزیر کار آلمان «هوبرتوس هایل» هنوز معیارهای دقیق برای این گروه تعیین نشده و لی این معیارها «عملی و واقع بینانه» خواهند بود.
پناهجویان رد شده (دارای دولدنگ) از سال 2015 اجازه دارند در آلمان کارکنند ولی همواره با تهدید اخراج از آلمان رو برو بوده اند. همچنین اجازۀ کار بستگی به تخصص آنها، میزان درآمد و مدت اقامت شان داشت. «اقامت مطمئن» برای این گروه به این معنیست که این افراد از تهدید اخراج از آلمان رها شده و میتوانند اقامت معمولی غیر پناهندگی در یافت کنند. هنوز معلوم نیست که این اقامت در صورت بیکار شدن هم اعتبار خواهد داشت یانه؟
باید توجچه داشت که شرایط لازم برای اقامت این گروه هنوز در دست بررسی می باشد.