کرم نما و فرودآ که خانه خانۀ توست
 

Avicenna Übersetzungsbüro
Dr. Hadi Resasade
vereidigter Übersetzer und
Dolmetscher für
die persische Sprache und Dari

Lübecker Str. 1
22087 Hamburg
Tel.: (040) 24 44 88
Mobil: (0176) 73 85 09 07
(0170) 30 75 365
www.resasade.de
www.resasade.com

resasade@gmail.com

دارالترجمۀ رسمی ابن سینا
دکتر هادی رضازاده


مترجم سوگند خوردۀ دادگستری هامبورگ

هامبورگ   
 


تلفن: ٨٨ ۴۴ ۲۴
:همراه
(0176) 73 85 09 08
(0170) 30 75 365