کرم نما و فرودآ که خانه خانۀ توست

واژه نامه ها

 

مترجم گوگل


دیکشنری آنلاین آبادیس

ویکی دانشگاه


آموزش زبان آلمانی